OFF om ”Green card”

Under hösten 2017 har vittnesmålen om bristande jämställdhet och sexuella trakasserier på arbetsplatser och i samhället avlöst varandra. I filmens, teaterns och medias värld har kvinnor vittnat under uppropen #tystnadtagning, #metoobackstage och #deadline, och på Guldbaggegalan fyllde svenska skådespelerskor scenen med starka berättelser och en uppmaning till branschen att börja agera på allvar.

Parallellt har det under hösten inom branschråden förts diskussioner om ett s.k Green Card för VD:ar och producenter, något har sitt ursprung i Filminstitutets förslag till en ny stödordning. Ett Green Card skulle innebära utbildningsinsatser för att öka kunskaper kring arbetsvillkor och ansvar i filmproduktioner, och ges i form av en kort kurs, för de som tilldelas produktionsstöd. Branschen var delad till förslaget, men i stort sätt överens om att det vore bra att höja kompetensen i dessa frågor.

OFF ställde sig, tillsammmans med bland annat Teaterförbundet, bakom idén om en kortutbildning med syfte att förbättra villkoren inom filmproduktion. Vår förhoppning var att en sådan utbildning som motkrav på stödmottagare skulle vara ett mer demokratiskt och rättvist kriterium än Filmavtalets gamla kravformulering på en ”etablerad producent”, som vi sett bromsade tillväxt i branschen.

OFF har bidragit med input kring varför och hur vi tycker en utbildning kan vara adekvat, och framhållit att vi tycker det är viktigt att den hålls oberoende från Filminstitutet. Att offentliga produktionsmedel är villkorade med att man förbinder sig att följa svensk lagstiftning kring diskriminering och sexuella trakasserier tycker vi är rimligt. Vi har vidare lyft vikten av att utbildningen ges på olika håll i landet.

Information om en första utbildningsomgång den 12 mars har nyligen skickats ut från Filminstitutet. I denna information står att utbildningen ges i samverkan med OFF, vilket alltså skett initialt, men tyvärr inte i de sista ledet gällande innehåll eller kommunikation. Den utbildning som nu erbjuds hålls av Filminstitutet, och fokuserar på förebyggande av sexuella trakasserier. Flera producenter som är OFF-medlemmar kommer att delta, och ge sin input kring hur utbildningen kan utvecklas.

Tyvärr har kommunikationen gått väldigt snabbt från Filminstitutets håll och detta är delvis kanske anledningen till att detta Green Card blivit så omdiskuterat. Debatten har handlat om huruvida en obligatorisk utbildning för de som vill ha produktionsstöd, med innehåll kring jämställdhet och sexuella trakasserier, kan bana väg för andra framtida krav med politisk agenda och i förlängningen en åsiktsstyrning av svensk film. Debatten har förts på kultursidor, radio, TV och i filmforum som FLM och POV.

OFF välkomnar en livlig samhällsdebatt om hur vi bäst kan främja filmkonstens oberoende, och parallellt förbättra branschens arbetsvillkor och gemensamt agera utifrån de vittnesmål som framkommit under #metoo-hösten.

I november gav OFF, liksom andra organisationer omfattande input, och konstruktiv kritik, kring en rad punkter i Filminstitutets förslag till ny stödordning då denna var ute på remiss. Detta finns samlat att läsa här. Inputen nådde Filminstitutet och dess styrelse innan 2017 års sista styrelsemöte den 4 december. Anmärkningsvärt är att den inte besvarats på något vis, någonstans. Istället presenterar just nu Filminstitutets produktionsstödsavdelning nu på olika håll i landet den nya stödordningen, snarlik det i höstas kritiserade förslaget, utan större justeringar.

OFF önskar innerligt att debatten om Green Card inte överskuggar en välbehövlig debatt om den ”nya” stödordningen, och hur branschråden fungerar som forum för att upphovspersoner i svensk film ska bli hörda.

Vi arbetar vidare med dessa frågor och ni är varmt välkomna att höra av er med input, samt engagera er tillsammans med oss.