FORTSATT DIALOG MED FILMINSTITUTET

Den 5 maj deltog OFF åter i ett så kallat tvärsektionellt branschmöte med Filminstitutet. Detta är ett återkommande mötesforum som Filminstitutet kallat till sedan pandemin slog till. Syftet är att utröna behov bland stödmottagare och hur krisstöden bäst kan utformas så att de träffar rätt. Deltagarna i dessa möten är VD Anna Serner och chefer/handläggare för stöden, branschens olika företrädare inom både produktion och distribution: företrädare för biograferna, VOD-plattformer, distributörer, regissörer och dramatikers intresseorganisationer med flera. OFF har också haft återkommande enskilda möten med Filminstitutet för att rapportera era, medlemmarnas, behov. 

Inför mötet den 5 maj skickade vi ut en enkät till er medlemmar där vi bad er svara på era kortsiktiga och långsiktiga behov av krisstöd, samt en konsekvensanalys om stöd beviljas respektive uteblir. Svaren vi fick in visar på allvarliga hot mot ett hållbart arbetsliv. Ni beskrev oro för att inte ha råd att behålla sin lokal, inte ha råd att satsa på talangutveckling, och även risk för nedläggning av projekt och bolag. Detta framförde vi till Filminstitutet, och de presenterade den 5 maj för oss en samlad bild av alla svar som kommit in från branschens nyckelaktörer. OFF anser att deras bild av läget överensstämmer med vår. Filminstitutets jobb är nu att utforma nya krisstöd och de har meddelat att deras prioriteringar kommer att vara följande: 

1.     Intäktsbortfall för biografer och produktionsbolag samt lanseringsstöd till distributörer. 
2.     Höjda verksamhetsstöd till filmfestivaler för att klara digital omställning, och anpassade utvecklingsstöd till oberoende mindre produktionsbolag.

Vi fortsätter dialogen med Filminstitutet för att prata om vilka anpassningar av stödet till mindre produktionsbolag som behövs för att nå de som fortsatt behöver stöd. Kontakta gärna oss med dina synpunkter och beskriv dina behov om du inte har gjort det via enkäten redan.

Er input är enormt viktig för att vi ska få ett träffsäkert stöd till er medlemmar.